Skip to main content Skip to footer

E6 Hvam

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2021 - 2022

Kontraktsum: 59 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Statens Vegvesen

Anlegg Øst Entreprenør AS står for utbedringsarbeid på oppdrag for Statens vegvesen. Området ved Hvamkrysset på E6 ved Olavsgård er preget av tidvis kapasitetsproblemer, og det er behov for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken i kryssområdene til og fra E6. Her oppleves ofte store problemer, spesielt i rushtiden. Arbeidet omfatter bygging av ny påkjøringsrampe i sørgående retning og utvidelse av eksisterende avkjøringsrampe ved E6 Hvam nordgående, med totallengde ca. 1000 m. Om lag 500 meter med nytt kollektivfelt langs Rv22 forbi Olavsgård, omlegging av GSV og bygging av kulvert (ca. 10 m x 3,5 m x 6 m) og 4 stk. støttemurer med total lengde ca. 110 meter skal også på plass.

For gående og syklende vil gang -og sykkelveien langs Rv22 legges i kulvert under en gjenåpnet rampe. Her er det svært trangt mellom rampen og gang- og sykkelveien og bygget til Plantasjen, slik at arbeidene med omlegging av vannledning, kabler og gang/sykkelvei må koordineres samtidig som myke trafikanter ledes unna anleggsarbeidene. Med tanke på HMS er de fremste utfordringene å sikre trygg trafikkavvikling på E6 og de svært trafikkerte rampene samt håndtering av myke trafikanter i anleggsperioden.

Prosjektet omfatter bygging/omlegging av ny vegbelysning på hele strekningen og omlegging av eksisterende høyspent-, lavspent- og signalkabler. I tillegg skal det bygges nytt drens- og overvannsanlegg langs hele strekningen, samt ny vannledning for Lillestrøm kommune. Anlegg Øst vil stå for kabelarbeid og omlegging av vannledningen, som skal bores gjennom E6.

Prosjektet vil også innebære:

  • Bygging av kulvert for gang- og sykkelvei under ny påkjøringsrampe med betongarbeid og støttemurer
  • Spuntarbeid på nordsiden av gangveien, med lengde ca. 46 m. Prosjektert kote for overkant spunt er 1 m over terrenget og den har totalt areal på ca. 550 m2. Dimensjonering og beregning av spunt utføres av Anlegg Øst.
  • Overvannsarbeider

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.