Skip to main content Skip to footer

Anlegg Øst Entreprenør jobber systematisk med HMSK i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Med våre ISO-sertifiserte styringssystemer sikrer vi en kontinuerlig forbedring av våre tjenester for å imøtekomme krav og forventninger fra ansatte, kunder og leverandører

HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Anlegg Øst Entreprenør har en kompromissløs holdning til avvik når det kommer til trafikksikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er nulltoleranse for mobbing/trakassering og vi arbeider for at alle ansatte i Anlegg Øst Entreprenør skal oppleve mestring og støtte, samt ha utfordrende arbeidsoppgaver i alle og varierende livssituasjoner. Vi skal være en lærende organisasjon i tett samhandling mellom egne ansatte, leverandører og våre kunder. Arbeidshverdagen skal preges av en inkluderende kultur uansett bakgrunn, alder og kjønn. Anlegg Øst Entreprenør setter også tilsvarende krav til sine leverandører og samarbeidspartnere.  

HMS-system er sertifisert i henhold til ISO 45001 som er en standard for arbeidsmiljø. Denne metodikken innebærer at vi jobber systematisk med å forbedre vår risikoidentifikasjon, vurderinger og håndtering av helse og arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Vi er også sertifisert innenfor ISO 39001 Trafikksikkerhet, og arbeider derfor proaktivt sammen med våre kunder med å oppnå 0-visjonen for hardt skadde eller drepte i trafikken.

SIKKERHET

Målsetting er at alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, maskiner eller materialer/maskiner. En viktig del av sikkerhets-arbeidet er å skape en bedriftskultur som gjør at den enkelte tar ansvar for egen og andres sikkerhet, i Anlegg Øst Entreprenør  kaller vi dette kollegaomtanke. For å ha en sikker arbeidsplass må alle forstå risiko i sitt eget arbeid, samt iverksette riktige og robuste tiltak både i planlegging, prosjektering og ved utførelsen av arbeidet.  

HMS-system er sertifisert i henhold til ISO 45001 som er en standard for arbeidsmiljø og ISO 39001 Trafikksikkerhet. Denne metodikken innebærer at vi jobber systematisk med å forbedre vår risikoidentifikasjon, vurderinger og håndtering av risiko på arbeidsplassen og i trafikken. 

YTRE MILJØ

Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger Anlegg Øst Entreprenør for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det skal sikre en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. I dette arbeidet er ivaretakelse av Ytre Miljø for de neste generasjoner en viktig bærebjelke. Ansvaret for ivaretakelse av Ytre Miljø forvaltes av ledelsen, i det daglige arbeidet er det fagansvarlige innen HMSK som overvåker at miljøhensyn innlemmes i all virksomhet som Anlegg Øst Entreprenør har ansvaret for. Vi setter tilsvarende krav til våre leverandører og samarbeidspartnere, dette følges opp med systematiske revisjoner og kontroller. 

Vi måler vår miljøprestasjon på følgende områder; Utslipp, 0-alvorlige miljøulykker, utslippsfrie maskiner og lavturtallskjøring. Ytre Miljø systemet er sertifisert i henhold til ISO 14001 som er en standard for Ytre Miljø. Denne metodikken innebærer at vi jobber systematisk med å forbedre vår risikoidentifikasjon, vurderinger og håndtering av Ytre Miljø på våre prosjekter.

KVALITET

Anlegg Øst Entreprenør skal være førstevalget. Det innebærer for kunder, leverandører og medarbeidere, og det skal være «kvalitet i alle ledd». Kvalitet for oss er å levere et prosjekt som er minst i samsvar med våre kunders forventninger og krav, i tillegg skal vi etterleve våre interne prosedyrer dersom disse oppstiller strengere krav. Å etterleve gjeldene lov og forskrifter er en selvfølgelighet.  

Å etterleve ESG** krav og ISO 37001 Antikorrupsjon er en selvfølge i forbindelse med vår forretningsdrift, se også våre Etiske retningslinjer. (link)

Kvalitet innebærer å gjøre jobben riktig første gang, dette dokumenterer vi og måler gjennom vår interne KPI – verdi K-verdi*. Dette har stor betydning for økonomien i våre prosjekter og for våre kunder. Anlegg Øst Entreprenør setter tilsvarende krav til våre leverandører og samarbeidspartnere, dette følges opp med systematiske revisjoner og kontroller.  

Kvalitetssystemet er sertifisert og revideres i henhold til NS-EN ISO 9001. Denne metodikken innebærer at vi jobber systematisk med å forbedre vårt kvalitetsarbeid, helt fra overordnede ledelsesprosesser til leveranse til våre sluttkunder. 

* K-verdi: En indikator som måler antall sjekklister i forhold til antall arbeidstimer utført måltall >16. 

** ESG- Environmental, Social and Governance

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.