Skip to main content Skip to footer

Fakta

Tjenesteområde: Flomsikring, Betongarbeider

Status: Avsluttet

Periode: 2017 - 2018

Kontraktsum: 25 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Bane NOR

Anlegg Øst Entreprenør har utført to entrepriser for Bane NOR med flomsikring av vassdraget Åretta på Lillehammer. 

Entreprise 2A (oppstrøms jernbanen) omfattet

- Betongarbeider ved utløp kulvert

- Grunnarbeider inkludert plastring for erosjonssikring av elveløp

- Utløpskonstruksjon nedstrøms jernbanekryssing

- Diverse terrengarbeider

Entreprise 2B  (nedstrøms jernbanen) omfattet:

- Vassdraget ble lagt om til ny kulvert og oppgradert med flomsikker utførelse.

- Graving og plastring av nytt elveløp: Erosjonssikring ved plastring med et lag steinblokker.

- Energidreper: Utvidet elveparti med terskel og permanent vannspeil.

- Flomdam med tørrværsløp: Graving av volum for dam for sedimentering og fordrøyning. Nytt elveløp lagt som tørrværsløp plastret med steinblokker. Erosjonssikring av dambunn og damsider med rauset stein.

- Damterskel: Fyllingsdam med betongkjerne, med overløp for flomvann.

- Innløp til kulvert: Overgang fra overløp i terskeldam til kulvert. Plastring med steinblokker, betong ved kulvertmunning.

- Turveg: Veg benyttes som anleggsveg i byggeperioden, senere disponibel for drift og vedlikehold.

- Diverse terrengarbeider: Dambunn revegeteres, rasutsatt skråning sikres, gjenoppbygging av flyttet hustuft, terrengarrodering, tilsåing.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.