Skip to main content Skip to footer

Fv 120 Skedsmokorset

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2014 - 2015

Kontraktsum: 53 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Statens Vegvesen

Prosjektet besto av bygging av 1 km nytt kollektivfelt og gang- og sykkelveg langs Fv. 120 mellom Skedsmokorset og Åsenhagen i Skedsmo kommune. Strekningen har mye trafikk, både myke trafikanter og kjørende. Gjennom anleggsområdet var ÅDT ca. 7500, og kontrakten stilte krav til at vegen måtte være åpen gjennom hele anleggsperioden. Anlegg Øst Entreprenør AS løste dette ved å etablere asfalterte omkjøringsveger i flere omganger og benyttet tung sikring av type Protec og DuoRail for å sikre anleggsområdet.
Langs store deler av strekningen ble det bygget støyskjerm i betong, tre og pil.
Det ble bygget en plasstøpt støttemur i betong langs deler av strekningen inn mot kulverten ved Åsenhagen skole.
I forbindelse med prosjektet ble det utført VA-arbeider for Skedsmo kommune. Dette arbeidet bestod i hovedsak av omlegging og oppgradering av i overkant av 1000 m kommunal VA.
Det ble bygget overvannsanlegg med sandfang langs hele traseen.
Grunnforholdene for prosjektet var delvis utfordrende med mye leire ned til fjell. Dette ble løst ved at man tok hensyn til leiren i valg av løsning for anleggsgjennomføringen, og behovet for masseutskifting ble holdt på et minimum.
Det ble etablert gatelys langs fylkesveg og gangveg, utført av UE Innlandet Elektro, del av Gjermundshauggruppen AS.
Betongarbeidene i dette prosjektet ble utført av UE Strøm Gundersen.
Som en del av håndtering av overskuddsmasser ble det bygget parkeringsplass for lærere og ny fotballbane ved Åsenhagen skole, som ligger inntil anleggsområdet.

Gjennom god dialog med byggherre Statens Vegvesen ble det gjennom prosjektperioden optimalisert utførelse på flere elementer i kontrakten. Dette ga store besparelser for prosjektet, og kontraktsbestemmelsen om forbedringer og utviklingsarbeider kom til anvendelse flere ganger i prosjektet. Dette ga gevinst for AØE og besparelse for byggherre. Videre medførte besparelser at det var nok midler i prosjektet til å gjennomføre oppgradering av kryss Åsenhagen nord. Dette var et kryss som opprinnelig ikke var del av prosjektet.
Anlegg Øst Entreprenør AS gjennomførte prosjektet innenfor fastsatte kostnads- og tidsrammer for kontrakten.
Prosjektet ble omtalt på bygg.no i forbindelse med åpning, og Statens Vegvesen uttale her at «samarbeidet med entreprenøren har vært svært godt og arbeidet er tilfredsstillende utført».
I dette prosjektet løste AØE en meget komplisert trafikkavvikling gjennom hele anleggsområdet. Det ble bygget flere store plasstøpte konstruksjoner. Det var også en omfattende omlegging og fornying av eksisterende VA. AØE kom med innspill til besparelser i prosjektet, som medført at omfanget på tiltakene kunne økes ved å fornye et ekstra kryss.

Kontakt oss

Roy Løkken

Prosjektleder
+47 970 54 507
roy.lokken(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.