Skip to main content Skip to footer

Kryss E6 Ikea Nydal

Tjenesteområde: Veibygging, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2014 - 2015

Kontraktsum: 34 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Nydal Øst AS

Prosjektet besto av riving av eksisterende kulvert, etablering av 2 nye rundkjøringer, nye av - og påkjøringsramper til E6, tilhørende gang og sykkelveger, 6 busslommer samt justering av en eksisterende avkjøringsrampe fra E6. Prosjektet ble gjennomført som utførelsesentreprise iht NS 8405.
Oppdraget ble utført for Nydal Øst, et selskap eid av IKEA Eiendom Holding AS (IKEA), på vegne av IKEA, Statens Vegvesen og Ringsaker kommune.
Byggeledelsen i prosjektet var innleid personell fra rådgivningselskapet Structor. Prosjekteringen ble utført av Rambøll.
Fv. 84 er en fylkesveg med funksjon som lokalveg mellom Hamar og Brumunddal. Fv. 58 er en lokal fylkesveg mellom med tilslutning til E6 med ramper.
I prosjektet ble det etablert 545 ny fylkesveg og kommunal veg (fv. 58, fv. 84 og Krokstadvegen), utformet som S1-standard med normalprofilbredde 7,5 meter. Som en del av prosjektet ble også av- og påkjøringsramper til E6 i retning sørover bygd om.
Det var stor trafikk som måtte håndteres og opprettholdes gjennom anleggsområdet. På fv. 58 var ÅDT ca. 5900 og på fv. 84 var ÅDT ca. 8000.
På fv. 84 ble det etablert ny rundkjøring med diameter 40 meter. Denne rundkjøringen har 3 armer på fv. 84 er med 3 armer.
På fv. 58 ble det etablert ny rundkjøring med diameter 41 meter. Denne rundkjøringen har 5 armer, åpen midtrabatt med 2 bruplater og betongkant rundt midtsirkel.
Det ble etablert 390 meter gang- og sykkelveg med normalprofilbredde 3,5 meter. For å sikre myke trafikanter er gang- og sykkelvegen lagt under rundkjøringen på fv. 58.
For å tilrettelegge for kollektivtransport er det i prosjektet etablert 6 bussholdeplasser med universell utforming. På 4 av bussholdeplassene ble det montert leskur.
Det ble etablert pendlerparkering på arealet som ble benyttet til riggområde i prosjektgjennomføringen.
Det ble etablert lukket overvannshåndtering i hele prosjektet. Totalt ca. 300 meter overvannsledning oppsamling av overflatevann via sandfang og utløp til eksisterende overvannssystem i området
I dette prosjektet løste AØE mange utfordringer med trafikkavvikling med både lokaltrafikk og tilknyttet E6. En komplisert konstruksjon for gangveg under rundkjøringen på fv. 58. Håndtering av stort omfang forurenset masse og nedgravd søppel. Omlegging av kabler i grunn.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.