Skip to main content Skip to footer

Rv4 Sandvoll - Amundrud

Tjenesteområde: Veibygging, Konstruksjoner, Sprengning

Status: Avsluttet

Periode: 2021 - 2022

Kontraktsum: 127 000 000,-

Entrepriseform: Utførelsesentreprise NS8406

Kunde: Statens Vegvesen

På oppdrag for Statens vegvesen skal Anlegg Øst Entreprenør AS stå for breddeutvidelse av eksisterende riksveg 4 mellom Sandvoll og Amundrud. Arbeidet omfatter breddeutvidelse og utbedringer av en strekning på totalt 3670 meter, dimensjonert for 80 km/t. Vegen får tre felt og midtdeler, mellom Sandvoll og Amundrud i Gran kommune. Parsellstart er ved kryss med fv. 34 ved Sandvoll/Jaren/Gran rådhus, og ender sør for kryss Amundrud.

Ved kryssområde Mohagen vil eksisterende bru utvides, og det blir tilpasning av eksisterende ramper og forlengelse av eksisterende større overvannsrør under bru. Dagens kryssramper og T-kryss med Mohagavegen beholdes som i dag, med mindre tilpasninger i forhold til at Rv 4 utvides mot øst. Akselerasjons- og retardasjonsfeltene langs Rv 4 forlenges, slik at de tilfredsstiller dagens krav for standardklasse U-H5. Dette innebærer at selve kjørevegen med skuldre har en bredde på 14,25 meter, inkludert forbikjøringsfelt i nordgående retning på hele strekningen.

Prosjektet innebærer også:

  • Trafikksikkerhetstiltak langs Rv4
  • Både bruer og kulverter som skal utbygges/utvides eller forlenges
  • Fem ulike konstruksjoner som skal bygges ut (tre bruer og to kulverter)
  • En konstruksjon bru som skal rives
  • 5 km med rekkverk og midtrekkverk
  • Overvannshåndtering
  • 40 000 kubikk med fjell som skal sprenges ut langs Rv4
  • Ny avkjøringsrampe på om lag 500 meter til Rv4 ved Sandvoll
  • Ny asfaltering av Rv4

Arbeidet sto ferdig senhøsten 2022, 9 måneder før opprinnelig plan fra Statens Vegvesen

En utfordring i prosjektet var å forberede eksisterende konstruksjoner for breddeutvidelse. AØE valgte å løse dette ved å benytte miniblasting, se video for mer informasjon om miniblasting:

 

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.