Skip to main content Skip to footer

Anlegg Øst Entreprenør prekvalifisert på E05 Avlastet veg, Verkevika - Toso

Statens vegvesen har valgt ut tre entreprenører til å gi å pris på ombyggingen av strekningen Verkevika-Toso på Jevnaker. 

Disse entreprenørene er:

Anlegg Øst Entreprenør
Dokka Entreprenør
Isachsen Anlegg

Som en del av prosjektet E16 Eggemoen–Olum skal opprinnelig E16 gjennom Jevnaker nedklassifiseres til fylkesveg etter at ny E16 er bygget forbi Jevnaker. Forut for denne nedklassifiseringen skal strekningen opprustes med tiltak som skal prioritere trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter fremfor kjørende.

Det er den opprinnelige E16 forbi Jevnaker sentrum og gjennom Toso som nå skal rustes opp. Vei og infrastruktur skal tilpasses fotgjengere og syklister.

Entreprisen inkluderer følgende hovedarbeider:
• Etablering av nytt fortau på sprengsteinsfylling langs fjorden i  Verkevika, samt enkelte korte strekninger ellers
• Anleggelse av plasstøpt amfi mellom fortau og vannlinje i Verkevika.  Amfiet skal delvis kles med treverk.
• Utbedring (breddeutvidelse, ny kantstein og asfalt) av eksisterende fortau
• Etablering av opphøyde fotgjengeroverganger (gangfelt)
• Senking av vegbane under jernbaneundergang for å gi økt kjørehøyde
• Nytt slitelag på hele strekningen
• Nytt overvannssystem ved jernbaneundergang, inkludert boring av trasé under trafikkert jernbanespor for OV, VL, SP og EL
• Kommunale VA-arbeider, både nye kummer og ledninger og justering og tilpassing av gamle kummer og ledninger
• Utskifting og justering av eksisterende overvannsanlegg på strekningen
• Nytt belysningsanlegg, inklusive fordelinger og styringssystem
• Anleggsgartnerarbeider som etablering av beplantning, kantstein og granittdekke
• Bygging av ca. 200 m frostsikret fylkesveg med ensidig fortau, inkludert nytt kryss med Glassverksvegen

Konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandling, og oppstart er anslått i slutten av august 2023.

Christian Halsa

Kalkulasjonsleder
+47 480 22 161
christian.halsa(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.